Send os en meddelse

Garanti / Reklamationsret

Reklamation

På alle produkter ydes der reklamationsret ifølge købeloven, med mindre producenten selv giver yderligere garanti på produktet. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit hos os eller producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Når du sender varen retur til os, skal den sendes franko.

Retur / Fortrydelse

Skulle du fortryde dit køb inden 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris inkl. fragt, hvis varen er tilbageleveret ubeskadiget og i original emballage, samt ikke har været i brug.
Specialfremstillede varer tages ikke retur.
Hvis du fortryder dit køb inden du modtager varen skal du blot nægte modtagelse af varen, vi vil så kontakte dig når varen kommer retur til os.
Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse uden forudgående aftale.
Der kan gå op til 7 arbejdsdage fra vi modtager varen retur til vi tilbagefører pengene.
Husk at gemme din postkvittering som dokumentation for, at du har afsendt varen.

Almindelige salg og leveringsbetingelser

1.0 Gyldighedsområde.
1.1 For alle tilbud, salg og leverancer udført af Clevertec ApS, (herefter kaldet Clevertec), gælder nærværende
Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.
Betingelserne er gældende i Danmark, i Grønland og på Færøerne.
1.2 Ved salg over Internettet gælder ud over nærværende, i øvrigt betingelser i ”Bilag for Net-handel – Salgs- og
leveringsbetingelser” som findes under www.clevertec.dk
1.3 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår,
medmindre Clevertec skriftligt har accepteret disse.

2.0 Tilbud/Ordre.
2.1 Aftale mellem køber og Clevertec anses først for indgået, når Clevertec har fremsendt ordrebekræftelse. Købers
eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Clevertec i hænde senest 3
hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Clevertec’s skriftlige godkendelse.

3.0 Priser og Betalingsbetingelser.
3.1 De anførte priser forstås ekskl. moms, inkl. Standard emballage, ab lager i Frederikssund. Priserne er baseret på
dagskurser. Såfremt kurserne på betalingsdagen har ændret sig mere end +/- 2,25 % i forhold til de anførte
dagskurser, vil priserne blive reguleret tilsvarende.
3.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. Clevertec er berettiget til at beregne sig
morarenter, p.t. 2,15 % pr. måned på forfaldne beløb. Rentesatsen vil løbende blive reguleret svarende til
markedsrenten og fremgår af fakturaen. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser beregnes et gebyr.
3.3 Clevertec ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg for påløbende
omkostninger er betalt.
3.4 Clevertec forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes
efter aftalens indgåelse.
3.4 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for
opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte
som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.0 Gyldighed
4.1 Tilbud er gældende i 30 dage, regnet fra afgivelsesdagen.

5.0 Levering
5.1 Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid er gældende, medmindre andet aftales skriftligt
5.2 Leveringstiden fastsættes under forudsætning af, at alle købers specifikationer foreligger senest ved Clevertec’s
afgivelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer er
modtaget fra køber.
5.3 Delleveringer er at regne som separate transaktioner. Delleveringer er forfaldne til betaling efter gældende
betalingsbetingelser, regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved delleveringer er køber ikke berettiget til at kræve
erstatning, ophævelse af kontrakt eller til at tilbageholde betaling på grund af manglende udførelse af hele ordren.
Såfremt køberen beviser, at del-levering, forsinket levering eller manglende levering er til større gene for ham, har
køberen alene ret til at ophæve kontrakten, men han har ikke ret til at kræve erstatningskrav med mindre Clevertec
med forsæt eller grov uagtsomhed ikke udfører den samlede ordre.

5.4 Vægt- og måleangivelser i brochurer og tilbud er opgivet med forbehold. Clevertec er beret-tiget til at foretage
ændringer i konstruktion og design. Clevertec hæfter kun for opgivne vægt- og måleangivelser, såfremt dette er
skriftligt bekræftet.
5.5 Returnering af varer kan kun finde sted efter Clevertec’s forudgående godkendelse. Specielt hjemtagne varer tages
ikke retur.
5.6 Ved returnering beregnes et gebyr.

6.0 Force Majeure
6.1 Enhver leverance sker under forbehold for force majeure, herunder arbejdskonflikt, især strejker, lockouts eller
anden uforudsigelig forhindring, som Clevertec ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force
majeure, er Clevertec ikke forpligtet til at opfylde den indgåede kontrakt. Hvis leveringstiden er blevet forlænget
eller Clevertec beret-tiget har hævet kontrakten, kan køberen ikke gøre erstatningskrav gældende eller annullere på
grundlag heraf. I de ovenfor nævnte tilfælde er Clevertec forpligtet til straks at informere køberen.

7.0 Ejendomsret/ Retentionsret
7.1 Clevertec forbeholder sig ejendomsret over leverede varer, indtil hele købesummen er erlagt.
7.2 Mens ejendomsforbeholdet gælder, skal ordregiver opbevare varen på en sådan måde, at denne nøjagtig kan
identificeres som Clevertec’s ejendom. Clevertec har i perioden ret til at føre behørig kontrol hermed.
7.3 Hvis køber ved sin adfærd overtræder aftalen, især ved forsinket betaling, har Clevertec efter forudgående varsel ret
til at få adgang til købers ejendom eller fabrik og må tage det med ejendomsforbehold leverede i sin besiddelse.

7.4 Uanset købers betalings- eller andre forpligtelser over for Clevertec har Clevertec endvidere ret til at udnytte det
tilbagetagne bedst muligt ved frivilligt salg eller ved auktion. Provenuet skal godskrives køberen i hans gæld efter
fradrag af udgifterne. Et eventuelt overskud udbetales til køberen. At gøre ejendomsforbehold gældende er ikke
ensbetydende med aftalens ophævelse, medmindre der er afgivet en skriftlig erklæring herom.

8.0 Reklamationer
8.1 Køber har ved varemodtagelsen pligt til at undersøge leverancen. Undersøgelsespligten vedrører også produktets
tekniske egenskaber. Erfarer køber ved varemodtagelsen, at leverancen ikke er i overensstemmelse med, hvad der
er aftalt med Clevertec, eller hvis der ikke er leveret den mængde, der er angivet på følgesedlen, eller noteres der
anden mangel ved leverancen, er køberen forpligtet til at advisere Clevertec hurtigst muligt – og senest 8
dage efter leveringsdagen. Erfarer køber, at varerne er blevet beskadigede under transporten, eller at der er
uoverensstemmelse mellem specifikationerne på følgeseddel og den aktuelle leverance, er køber forpligtet til at
advisere speditøren skriftligt ved varemodtagelsen, eller senest inden for 7 dage herefter ifølge Lov om fragtaftaler
ved international vejtransport - (”CMR-Loven”). Clevertec hæfter ikke for skader eller tab forårsaget under
transport. Såfremt køber ikke underretter om en mangel indenfor de angivne frister, mister køber sin ret til at
fremsætte krav i anledning af manglen.

9.0 Garanti
9.1 På nyt materiale yder Clevertec garanti i 12 måneder til erhverv og 24 måneder til private fra leveringsdagen for
materiale- og konstruktionsfejl. Clevertec yder dog kun garanti i 6 måneder fra leveringsdagen på alle motortyper,
Pumper, kompressorer og elektroniske sensorer. For leverede produkter ydes der udelukkende garanti for, at
produkterne ikke er fejlbehæftede ved afsendelse fra Clevertec, eller for fejl, opstået i forbindelse med arbejde,
udført af Clevertec. Dette gælder også for gummi-, plastik-, glas eller keramikdele.
9.2 Garantien dækker alene gratis reparation eller, hvis Clevertec skønner det rimeligt, ombytning. I tilfælde, hvor gratis
reparation eller ombytning ikke er mulig, er køber berettiget til at vælge imellem nedslag i købspris eller ophævelse
af kontrakt.
9.3 Køber skal, på given foranledning, sende det leverede til Clevertec, således at Clevertec kan opfylde sine
garantiforpligtigelser.
9.4 Garantien dækker ikke mangler, der skyldes naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening og/eller vedligeholdelse,
hændeligt uheld, urigtig lagring fra køber eller tredjemands side i henhold til den vedlagte brugsvejledning, eller
andre forhold for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen.
9.5 Clevertec har intet ansvar for mangler udover det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen
måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i
Clevertec’s ansvar gælder ikke, dersom Clevertec har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
9.6 Såfremt Clevertec udfører garantireparationer, afbrydes garantiperioden i den periode, køber er forhindret i at bruge
sit produkt. Clevertec yder ikke garanti på brugt udstyr.
9.7 Garantien ophører, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis køber inden garantiperiodens
udløb selv lader foretage ændringer eller reparationer på materialet eller anvender uoriginale reservedele.

10.0 Erstatningsansvar inkl. produktansvar
10.1 I den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende lov, vil kontraktlige erstatningskrav være udelukket,
med mindre Clevertec forsætligt eller ved grov forsømmelse har begået fejl. Erstatningsansvar for indirekte skade af
enhver slags, især personskade, materiel skade, tab af indtægter eller fejl under drift, såvel som såkaldte
følgevirkninger af sådanne, er udtrykkeligt ekskluderet under de ovenfor nævnte forudsætninger.
10.2 Clevertec’s har intet erstatningsansvar for skader, der er opstået som følge af købers mangelfulde lagring,
vedligeholdelse og/eller fejlagtige brug af de pågældende udstyr i henhold til de medfølgende Clevertec
brugsanvisninger, ej heller er Clevertec erstatnings- ansvarlig for skader, opstået som følge af købers anvendelse a
produkter/varer, leveret af tredjemand og som ikke opfylder de i Clevertec’s brugsanvisninger fastsatte krav. I
tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er
beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er Clevertec ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens
regler.

11.0 Tegninger og beskrivelser
11.1 Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende udstyret eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens
indgåelse overlades til køber, forbliver Clevertec’s ejendom.
11.2 Sådant materiale må ikke uden Clevertec’s skriftlige tilladelse anvendes til andet formål end montering,
igangsætning, drift og vedligeholdelse af udstyret. Uden Clevertec’s skriftlige samtykke må det nævnte materiale
ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands
kundskab.

12.0 Lovvalg og Værneting
12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser
afgøres ved Sø– og Handelsretten i København. Clevertec har dog ret til at indlede retssag ved købers hjemting.
12.2 Dansk ret er gældende. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om
internationale køb (”Den Internationale Købelov” (”CISG”)) finder ikke anvendelse.


Særlige betingelser for varmeanlæg, varmepumper og aircondition samt andre el-artikler
14.1 Leverancen omfatter alene de i tilbud eller ordrebekræftelse anførte leverancer og præstationer.
14.2 Indhentning af tilladelser hos myndighederne til nedlægning af jordslanger eller anvendelse af grundvand til
varmeoptagning foretages af bygherren, med mindre anden aftale foreligger.
14.3 Clevertec påtager sig intet ansvar for støjgener medmindre støjen skyldes forhold, som kan lægges entreprenøren
til last.
14.4 Ved anvendelse af grundvand til varmeoptagning bør bygherren inden ordreafgivelse indhente en vandanalyse,
således at der kan træffes foranstaltninger mod aggressivt grundvand. Sådanne nødvendige foranstaltninger er ikke
omfattet af tilbudet, medmindre det udtrykkeligt er anført.
14.5 Clevertec er ikke ansvarlig for eventuelle varmetabs-, dimensionerings- eller varmeøkonomiberegninger, medmindre
sådant fremgår af tilbudet eller indgår i anden aftale.
14.6 Clevertec påtager sig intet ansvar for anlæggets drift ved ekstremt lave temperaturforhold og følgevirkninger heraf.
14.7 Såfremt dele af leverancen udføres ved bygherrens foranstaltning af andre entreprenører, forbeholdes godkendelse
af disse inden arbejdets påbegyndelse. Clevertec har intet ansvar for leverancer og arbejde udført af andre
entreprenører.
14.8 Garantien bortfalder, såfremt bygherren undlader at følge de instrukser, der er givet i en med anlægget følgende
driftsvejledning. Endvidere bortfalder garantien, dersom bygherren selv eller ved andres hjælp foretager ændringer
eller indgreb i anlægget eller foretager regulering eller justering ud over sådanne, som er angivet i
driftsvejledningen. Korrosionsskader som følge af aggressivt varmeoptagemedium er ikke omfattet af garantien.
Garanti bortfalder, såfremt bygherren ikke har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser.
14.9 Clevertec hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl og mangler ved entreprisen.
14.10 Clevertec kan forlange, at køber inden arbejdets påbegyndelse yder en sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti
eller med Clevertec´s godkendelse på anden måde af størrelse som den samlede entreprisesum.
14.11 Garantien dækker ikke skader eller fejl opstået som følge af ukorrekt spænding, vand, vandtryk, gas eller gastryk.
14.12 Garantien dækker ikke kortslutningsskader.
14.13 Er der ikke udført jævnlig rengøring af produktet bortfalder garantien, idet dette medfører unødigt slid.
14.14 Er udedelen placeret således der kan ske påvirkning af snedriver, voldsomme vandmængder eller lignende,
bortfalder garantien.
14.15 Der er lovkrav om at køleanlæg over 1kg. væske, skal tilses mindst én gang om året af en autoriseret montør. Der
regnes fra købsdatoen. Dette tilsyn skal sikre at der ikke er udslip og at deres anlæg kører optimalt. Sker dette
tilsyn ikke, bortfalder garantien.
14.16 Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk. Garantien dækker ikke overfladekorrosion på metaldele,
overflademisfarvning eller lignende kosmetisk beskadigelse eller svigt som følge af misbrug eller hærværk.
14.17 Garantien dækker kun hvis produkterne er blevet monteret og vedligeholdt på korrekt vis.
14.18 Garantien dækker ikke, hvis produkterne ikke er blevet monteret i henhold til Clevertec’s instruktioner og
vedligeholdelse i overensstemmelse med Clevertec’s vedligeholdelsesvejledning.


Information

Producenter